لیپولیز به معنی از بین بردن چربی ذخیره شده درسلولهای چربی است. با این روش بافت های چربی زیر پوست از بین میرود.

Member of Iranian Association of Surgeon
Member of Iran obesity society
board certificated surgeon

Latest Posts

appendectomy
thyroid surgery
cholecystectomy

address

Office address : Mashhad , Ahmadabad, Aref St. 3 , Yas Doctors Building , second floor
Tel: +985138463837 Mobile: +989154463561