بوتاکس نام تجاری سم تولید شده توسط یک نوع باکتری به نام کلستریدیوم بوتولینوم است. تزریق مستقیم مقادیر بسیار رقیق شده سم به عضلات باعث ضعیف شدن کنترل شده آن عضلات می گردد. Dysport و Botox اسامی تجاری توکسین بوتولینوم نوع A می باشد ، که از نظرFDA مورد تایید می باشند .

Member of Iranian Association of Surgeon
Member of Iran obesity society
board certificated surgeon

Latest Posts

appendectomy
thyroid surgery
cholecystectomy

address

Office address : Mashhad , Ahmadabad, Aref St. 3 , Yas Doctors Building , second floor
Tel: +985138463837 Mobile: +989154463561